EU-projekt för bättre mottagande av döva och hörselskadade asylsökande

Män med bilder av någon radio

Idag tar allt fler till telefon och distansmöten på video som tröst i ett nödläge för att kunna ha uppe kommunikationen med nära och kära. Jag tänker på döva och hörselskadade som inte kan göra detta på ett likvärdigt sätt. En del inte alls. Särskilt gäller det gruppen äldre hörselskadade och döva, alltså riskgruppen i Coronatider.

Andra aktörer

Ett särskild utredare ska kartlägga och kartlägga hur nuvarande reglering, finansiering, organisering samt tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och dövblinda fungerar inom annorlunda samhällsområden. Utredaren ska lämna de erbjudande, inklusive förslag till författningsändringar, som föranleds av analysen. Analysen ska omfatta frågor som rör klargörande av begreppet vardagstolkning. Analysen ska också omfatta upphandling, IT-utveckling och utvecklingsmöjligheter för distanstolkning samt säkerställande av framtida statistiska uttag om bl. Målsättningen ska vara en brukarorienterad form för tolktjänst med ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation. Regelverket för tolktjänsten ska befinna tydligt, förutsägbart och lättöverskådligt. I den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken Från vårdtagare till medborgare slås det fast att personer med funktionsnedsättning ska ha dito möjligheter till delaktighet som andra folk prop. Målet för den svenska funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald såsom grund. Samhället ska utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet samt att flickor och pojkar, kvinnor samt män med funktionsnedsättning uppnår jämlikhet inom fråga om levnadsvillkor.

Akt 1 – De besvärliga föräldrarna

Sheer Hussaini kommunicerade mest genom ett mängd gester som han och hans päron hade utvecklat tillsammans i Afghanistan. Genast är läget ett helt annat, berättar han på teckenspråk och vi hör hans ord genom en teckenspråkstolk:. Inom mitt hemland var det bara hörande, och så gestikulerade man lite elegant och visade med gester. Men armé är det ju ett fullt tungomål. Jag kan träffa alla och fråga: vad betyder det här? Och erhålla en förklaring.

Om P1-morgon

Finn forskare, forskningsoutput t ex publikationerprojekt, infrastrukturer och enheter vid Lunds universitet. Recension: Teckenspråkiga döva. Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället. N1 - Reviewed Work s : Teckenspråkiga döva. Identitetsförädningar i det svenska dövsamhället by Päivi Fredäng.Leave a comment